Kontakta Netsmart
- vi hjälper gärna till!

010-150 06 00 | info@netsmart.se
+46 (0)10-150 06 00
GDPR
Om Netsmart
Miljöpolicy

Kontakta oss


Netsmart Stockholm

Vretenvägen 6

171 54 Solna

Tel: +46 (0)10-150 06 00

Karta >>Netsmart Malmö

Borrgatan 17
211 24 Malmö

Tel: +46 (0)10-150 06 00

Karta >>

Vi som jobbar på Netsmart

Mona Coldenberg

Säljare och utbildare Skola

010-150 06 08

Robert De Groot

Säljare och utbildare Skola

010-150 06 02

Robert Pilskog

Försäljningschef Skola

Ronnie Gran

Försäljningschef Företag

010-150 06 10

Simon Persson

Order och licenser

010-150 06 11

Zara Rolén

Teknisk support mot återförsäljare

010-150 06 50

Karin Ericsson

Marknad

Anders

Ekonomi

Henrik Rentsch

VD

Magnus Sarin

Försäljningsdirektör

010-150 06 06

Om Netsmart AB

Netsmart svensk distributör

Netsmart AB är svensk distributör för SMART Technologies, Nureva, Infobit och ErgoXS. Netsmart AB har byggt upp ett rikstäckande nätverk av noga utvalda återförsäljare som säkerställer att du som kund får ett professionellt bemötande i alla led, från valet av produkter och utbildning till installation och teknisk support.


Netsmart AB levererar interaktiva produkter till skola, företag och organisationer som inspirerar till samarbete och kommunikation, höjer måluppfyllelsen, effektiviserar möten och undervisning samt ökar användningen av befintliga resurser.


Netsmart AB grundades i oktober 2001 och ingår i ITB-koncernen.

Netsmart AB ställer tydliga krav på sina SMART ackrediterade återförsäljare:

En av Netsmart ackrediterad återförsäljare:

 • ska klara ett kreditgodkännande samt ha förutsättningar för att verka inom branschen
 • ska ha kunnig personal inom AV/IT-området inom produkt, service, support och installation
 • ska arbeta med god företagsetik innefattandes socialt och ekonomiskt ansvarstagande
 • genomgår SMART ackrediteringsprogram vad gäller sälj- och teknisk utbildning på lösningar från SMART
 • innehar demoutrustning som gäller för aktuell målgrupp (skola och/eller företag)

Netsmart AB siktar till långsiktiga affärsrelationer som gagnar kunden. Vi samarbetar inte med parter som söker kortsiktiga vinster.

Netsmart miljöpolicy

Netsmart tar miljöansvar

 • Netsmarts agerande ska präglas av långsiktigt kretsloppstänkande så att vi, våra kunder och leverantörer minimerar påverkan på miljön
 • Våra leverantörer utvecklar kontinuerligt sina produkter med tanke på miljöpåverkan
 • Vi strävar efter att öka kunskapen och höja miljömedvetandet hos vår personal
 • Övriga produkter i vår verksamhet köps alltid in med miljöhänseende
 • Netsmart tillämpar gällande miljölagstiftning, samt andra föreskrifter och krav som berör verksamheten

Trycksaker och emballage

Netsmart väljer alltid Svanmärkta trycksaker, emballage med mer, i första hand. Emballaget är så gott som 100% återvunnet papper.

Samarbete med El-kretsen

Gällande producentansvar för elektriska och elektroniska produkter i enlighet med SFS 2005:209. Använda och kasserade produkter kan lämnas vid El-returåtervinningsstationer inom Sveriges gränser.

Källsortering

Vi tillämpar ett återvinningsprogram där källsortering sker i samråd med hyresvärd.

Producentansvar

Netsmart är anslutet till FTI vilket innebär att vi betalar förpackningsavgifter och att vi därmed tar vårt producentansvar för återvinning av våra produktförpackningar. Producentansvaret är ett regelverk som har tillkommit för att skapa ett miljömässigt hållbart samhälle för framtiden.

Registrerad hos Naturvårdsverket

Enligt WEEE direktivet. Direktiv, som utvecklades av Europeiska unionen och som gäller i alla länder inom EU. WEEE-direktivet kräver att producenter tillhandahåller lämplig insamling, behandling och återvinning av använd elektronisk utrustning.

Dataskydd (GDPR) och Allmänna villkor

Netsmart AB behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).


 • Vi använder informationen endast för det ändamål vi har angett (ändamålsbegränsning).
 • Vi samlar inte in och lagrar inte information som inte är nödvändig för det ändamål som angetts (uppgiftsminimering).
 • Vi kommunicerar tydligt hur personuppgifter samlas in, lagras och används och ser till att berörda personers rättigheter tillgodoses (öppenhet).
 • Vi tillser att behandling av personuppgifter är spårbar och att vi eller våra personuppgiftsbiträden ansvarar för behandlingen (ansvarsskyldighet).
 • Vi tillser att personuppgifter är tillgängliga på det sätt vi har angett (tillgänglighet).
 • Vi tillser att personuppgifter inte till följd av vårdslöshet eller uppsåt raderas eller förändras (integritet).
 • Vi tillser att personuppgifter hanteras konfidentiellt (konfidentialitet).


En stor del av den behandling av personuppgifter som sker av Netsmart AB sker på basis av avtal. När du eller din skola/företag/organisation/kommun köper SMART hårdvara, SMART mjukvara eller när du deltar i våra utbildningar

ingås ett avtal om att du vill ha information av Netsmart AB för att kunna använda din köpta produkt eller lösning fullt ut.


I övriga fall baseras vår behandling av personuppgifter på samtycke. Genom att kontakta oss, delta i tävlingar, inspirationsdagar eller andra event samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter för att vidta nödvändiga åtgärder i anledning av kontakten, tävlingen eller eventet.


Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke beträffande vår rätt att behandla dina personuppgifter.


De personuppgifter vi behöver för att kunna tillhandahålla våra tjänster är vanligen:

 • namn
 • arbetsplats
 • e-postadress
 • telefonnummer

Om du har frågor eller om du motsätter dig hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@netsmart.se.


Du kan också alltid kontakta Integritesskyddssmyndigheten (fram till 2018 Datainspektionen) om du har invändningar mot hur dina personuppgifter behandlas, på datainspektionen@datainspektionen.se.